วิทยาศาสตร์กีฬา ช่วยได้!

วิทยาศาสตร์กีฬา ช่วยได้! การ นำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์ มาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย หรือ การเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงหลักการทางวิทยาศาตร์แล้ว ยังช่วยพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านเทคนิคและทักษะทางการกีฬาในทุกประเภท โดยเฉพาะชนิดกีฬาที่เราให้ความสนใจก็จะยิ่งทำได้ดีมากขึ้น คำว่า “เรียนดี กีฬาเด่น สุขภาพจิตแจ่มใส” ไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเรารู้จักนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเล่นกีฬา

พื้นฐานสาขา วิทยาศาสตร์กีฬา

วิททยาศาสตร์การกีฬาคืออะไร วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยองค์รวมของศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น